Hoạt động
kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

img

Tập trung đầu tư và phát triển theo chiều sâu và có chất lượng ở những ngành nghề trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước theo hướng bền vững, đồng thời không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đổi mới và vận động linh hoạt; để duy trì vị thế là một thương hiệu đầu tư an toàn, ổn định, và lợi nhuận tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.